กำหนดการพิธีสวดพระอภิธรรมศพหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ ณ ศาลาเรือนไทยริมน้ำ ชั้น ๓ วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี

 

 
รูปภาพ
พิธีสวดพระอภิธรรมศพหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ
ณ ศาลาเรือนไทยริมน้ำ ชั้น ๓ วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี 


คืนแรก ในวันเสาร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น. 
“พระครูภาวนาชัยสิทธิ์ (หลวงพ่อบุญลือ ธมฺมกาโม)” 
เจ้าอาวาสวัดป่าภาวนาวิเวก ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เป็นองค์แสดงธรรม

คืนที่ ๒ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น. 
“หลวงพ่อสามารถ สมาธิโก” 
รักษาการเจ้าอาวาสวัดสังฆทาน จ.นนทบุรี เป็นองค์แสดงธรรม

คืนที่ ๓ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น. 
“พระญาณวิลาส (หลวงพ่อบุญ สิริปุญฺโญ)” เจ้าอาวาสวัดเขาสุกิม 
ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี มาเป็นเจ้าภาพและเป็นองค์แสดงธรรม 
พร้อมทั้งพูดคุยรำำลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ

คืนที่ ๔ ในวันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น.
“พระอุดมประชาทร (หลวงพ่ออลงกต ติกขปญฺโญ)”
เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี เป็นองค์แสดงธรรม 
ท่านได้พูดหลายเรื่องราวเกี่ยวกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ 
พูดถึงการทำใจและปล่อยวาง ความประทับใจในความเมตตาของหลวงพ่อสนอง 
ทำให้สาธุชนผู้ที่มาร่วมฟังสวดพระอภิธรรมซึ้งใจในการแสดงธรรมของท่าน

คืนที่ ๕ ในวันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น.
“หลวงพ่ออุดม ปริปุณฺโณ” เจ้าอาวาสวัดบ้านพลับ 
ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี เป็นองค์แสดงธรรม
โดยมีผู้ว่าราชการและรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มาเป็นประธานในพิธี

คืนที่ ๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น.
“พระอาจารย์กุศล ฐิตกุสโล” เจ้าอาวาสวัดป่าหนองแฝก
ต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เป็นองค์แสดงธรรม

คืนที่ ๗ ในวันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น.
“พระครูเกษมธรรมทัต (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรํสี)” เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นองค์แสดงธรรม

คืนที่ ๘ ในวันเสาร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น.
“พระอาจารย์สุชิน ปริปุณโณ” เจ้าอาวาสวัดธรรมสถิตย์ 
ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง เป็นองค์แสดงธรรม
และ หลวงปู่คำผิว สุภโณ วัดป่าศรีวิไล ต.บ้านยา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 
ท่านได้เมตตามาแสดงพระธรรมเทศนา ณ ลานธรรม วัดสังฆทาน

คืนที่ ๙ ในวันอาทิตย์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น.
“พระราชวรคุณ (หลวงปู่สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)” เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เป็นองค์แสดงธรรม

คืนที่ ๑๐ ในวันจันทร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น.
“พระเทพสิทธิมุนี (บุญสิน อุตฺตมชาโต ป.ธ.๙)” 
วัดดุสิตารามวรวิหาร แขวงบางยี่ขัน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 
รองเจ้าคณะภาค ๑๖ (ฝ่ายมหานิกาย) เป็นองค์แสดงธรรม

คืนที่ ๑๑ ในวันอังคารที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น.
“หลวงพ่อวิโรจน์ สิรินฺธโร” เจ้าอาวาสวัดสองพี่น้อง 
ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท เป็นองค์แสดงธรรม

คืนที่ ๑๒ ในวันพุธที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น.
“พระภัทรศีลสังวร (หลวงปู่เจริญ ราหุโล)” 
เจ้าอาวาสวัดป่าพระธาตุเขาน้อย 
ต.บ้านคา กิ่ง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี เป็นองค์แสดงธรรม

คืนที่ ๑๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น.
“พระอาจารย์สมชาย ถิรจิตฺโต” ประธานสงฆ์ ที่พักสงฆ์ทำเนียบธรรม 
ต.บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี เป็นองค์แสดงธรรม

คืนที่ ๑๔ ในวันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น.
“พระอาจารย์อินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก” เจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อย 
ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี เป็นองค์แสดงธรรม
ทั้งนี้ ท่านได้นำพาพระภิกษุ สามเณร แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา 
และคณะศิษย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน-ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก
เดินทางมากราบสรีระสังขารหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ
และร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

คืนที่ ๑๕ ในวันเสาร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น.
“พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร)” 
เจ้าอาวาสวัดศรีอภัยวัน ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย เป็นองค์แสดงธรรม

คืนที่ ๑๖ ในวันอาทิตย์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น.
“พระอาจารย์จรัญ ทกฺขญาโณ” เจ้าอาวาสวัดหลวงขุนวิน 
ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เป็นองค์แสดงธรรม

คืนที่ ๑๗ ในวันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น.
“พระครูปภาสสุตาคม (หลวงพ่อวิลาศ ปภาโต)”
เจ้าอาวาสวัดเขายายเที่ยงใต้ 
ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เป็นองค์แสดงธรรม

คืนที่ ๑๘ ในวันอังคารที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น.
“พระอาจารย์พรจรัญ สุขิโต”
ครูบาอาจารย์ของวัดสังฆทาน จ.นนทบุรี เป็นองค์แสดงธรรม

คืนที่ ๑๙ ในวันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น.
“พระมหากำพล คุณงฺกโร” เจ้าอาวาสวัดบางอ้อยช้าง 
ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 
และเจ้าคณะอำเภอบางกรวย เป็นองค์แสดงธรรม
โดยมี พระเทพญาณมงคล วิ. (เสริมชัย ชยมงฺคโล) 
เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
ได้เมตตามาเป็นประธานและเจ้าภาพในพิธี

คืนที่ ๒๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น.
“พระครูวิสุทธิธีรญาณ (หลวงพ่อไวพจน์ กตปุญโญ)”
เจ้าอาวาสวัดสามง่าม ต.สามง่าม อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เป็นองค์แสดงธรรม
ในการนี้ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
ทรงโปรดให้ พระเทพสารเวที (บุญยนต์ ปุญฺญฺาคโม) 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช 
เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม 
พระอธิการสนอง กตปุญฺโญ อดีตเจ้าอาวาสวัดสังฆทาน ในเวลา ๑๘.๐๐ น.

คืนที่ ๒๑ ในวันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น.
“หลวงพ่อสำรวม สิริภทฺโท” 
เจ้าอาวาสวัดไกลกังวล (วัดเขาสารพัดดีศรีเจริญธรรม) 
ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท เป็นองค์แสดงธรรม

คืนที่ ๒๒ ในวันเสาร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น.
“พระนนทสารเวที (สมบุญ ปภากโร)” เจ้าอาวาสวัดพิกุลเงิน 
ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เป็นองค์แสดงธรรม
หลังสวดพระอภิธรรมแล้วเสร็จ ณ ลานปฏิบัติธรรม วัดสังฆทาน
มีการแสดงธรรมต่อโดย หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ 
วัดถ้ำเสือวิปัสสนา (วัดถ้ำเสือ) ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่

คืนที่ ๒๓ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น.
“พระธรรมวิมลโมลี (รุ่น ธีรปญฺโญ)” เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ 
ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เป็นองค์แสดงธรรม

คืนที่ ๒๔ ในวันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น.
“พระครูกิตติสิทธิ์วัฒน์ (หลวงพ่อเที่ยง สิริธมฺโม)” 
เจ้าอาวาสวัดบางระโหง 
ต.บางกร่าง อ.เมือง จ นนทบุรี เป็นองค์แสดงธรรม

คืนที่ ๒๕ ในวันอังคารที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น.
“พระครูวิสุทธิธรรมรังษี (ธนัท)” เจ้าคณะอำเภอคำชะอี
และเจ้าอาวาสวัดภูผากูด 
ต.ภูผากูด อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร เป็นองค์แสดงธรรม

คืนที่ ๒๖ ในวันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น.
“พระครูปรีชาพัฒนโสภณ (หลวงพ่อแดง)” 
เจ้าอาวาสวัดแดงธรรมชาติ 
ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี เป็นองค์แสดงธรรม
ในวันพุธที่ ๑๙ กันยายน ศกนี้ มีคณะญาติธรรมจาก จ.นราธิวาส 
โดยพระโสภณคุณาธาร (สุธี ปสนฺโน) รองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส 
วัดทองดีประชาราม ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 
ได้นำพาคณะญาติธรรม อุบาสก และอุบาสิกา จำนวน ๔๙ ท่าน 
เดินทางมากราบสรีระสังขารหลวงพ่อสนอง และเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม 
วัดทองดีประชาราม เป็นวัดที่่ครั้งหนึ่งหลวงพ่อสนองเคยไปพักจำพรรษา
ท่ามกลางความไม่สงบในพื้นที่ของ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

คืนที่ ๒๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น.
“พระมหาวัฒนา จนฺทโชโต” วัดศรีประวัติ
ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เป็นองค์แสดงธรรม

คืนที่ ๒๘ ในวันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น.
“พระครูนนทวีรวัฒน์ (สมเด็ด วีรธมฺโม)” เจ้าอาวาสวัดโคนอนมหาสวัสดิ์
ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เป็นองค์แสดงธรรม

คืนที่ ๒๙ ในวันเสาร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น.
“พระครูเมตตากิตติคุณ (หลวงพ่อสมหมาย อตฺตมโน)” 
เจ้าอาวาสวัดป่าสันติกาวาส 
ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี เป็นองค์แสดงธรรม
ในเวลา ๑๓.๐๐ น. ชมรมสถานีวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
โดย พระอาจารย์ไมตรี ฐิตปัญโญ เจ้าอาวาสวัดทางสาย 
ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ได้นำพาคณะญาติโยมมากราบสรีระสังขารหลวงพ่อสนอง 
และร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพิเศษ
ในโอกาสนี้ พระอาจารย์ไมตรีได้กล่าวให้กำลังใจคณะศิษย์หลวงพ่อสนอง 
ขอให้ดำเนินงานด้านเผยแผ่ธรรมทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ
และสถานีวิทยุสังฆทานธรรมต่อไป เพื่อเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ของหลวงพ่อ

คืนที่ ๓๐ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น.
“พระอาจารย์ทองปาน จารุวณฺโณ” เจ้าอาวาสวัดป่ากมโลสานิตยานุสรณ์ 
ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี เป็นองค์แสดงธรรม

คืนที่ ๓๑ ในวันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น.


คืนที่ ๓๒ ในวันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น.
“พระครูอุดมศีลวัฒน์ (หลวงปู่อุดม ญาณรโต)” 
เจ้าอาวาสวัดป่าสถิตธรรมวนาราม 
ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ เป็นองค์แสดงธรรม

คืนที่ ๓๓ ในวันพุธที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น.
“พระญาณวิศิษฏ์ (หลวงพ่อทอง จนฺทสิริ)” เจ้าอาวาสวัดอโศการาม 
ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เป็นองค์แสดงธรรม

คืนที่ ๓๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น.


คืนที่ ๓๕ ในวันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น.


คืนที่ ๓๖ ในวันเสาร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น.


คืนที่ ๓๗ ในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น.
“พระพิศาลศาสนกิจ (หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล)” 
เจ้าอาวาสวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร 
ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ เป็นองค์แสดงธรรม

คืนที่ ๓๘ ในวันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น.


คืนที่ ๓๙ ในวันอังคารที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น.


คืนที่ ๔๐ ในวันพุธที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น.


คืนที่ ๔๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น.


คืนที่ ๔๒ ในวันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น.


คืนที่ ๔๓ ในวันเสาร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น.


คืนที่ ๔๔ ในวันอาทิตย์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น.
“พระครูอุดมธรรมสุนทร (หลวงปู่แปลง สุนทโร)” 
เจ้าอาวาสวัดป่าอุดมสมพร 
ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร เป็นองค์แสดงธรรม

คืนที่ ๔๕ ในวันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น.


คืนที่ ๔๖ ในวันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น.


คืนที่ ๔๗ ในวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น.


คืนที่ ๔๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น.


คืนที่ ๔๙ ในวันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น.


คืนที่ ๕๐ ในวันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น.


คืนที่ ๕๑ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น.
“พระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย)” เจ้าอาวาสวัดถ้ำผาจม 
ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย เป็นองค์แสดงธรรม


ตั้งกระทู้โดย : admin
เมื่อวันที่ : 24 กันยายน 2555 : 14.04 น.
IP Address : 180.183.XXX.XXX


ความคิดเห็นที่ 1

cheap auto insurance =-) car insurance scqoj

แสดงความคิดเห็นโดย : dPWJXwyJHZGt เมื่อวันที่ : 10 มกราคม 2556 : 12.10 น. IP Address : 64.124.XXX.XXX

ความคิดเห็นที่ 2

cialis online kwnmt nexium 821125 viagra >:-[[ ciprofloxacin =]]

แสดงความคิดเห็นโดย : KbIGRvTrAUTEsFxcIP เมื่อวันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2556 : 19.33 น. IP Address : 183.102.XXX.XXX

ความคิดเห็นที่ 3

cialis online dfljz buy car insurance online 8-OO online degree 438 insurance auto 83203

แสดงความคิดเห็นโดย : PbWBosGr เมื่อวันที่ : 9 มีนาคม 2556 : 12.51 น. IP Address : 64.244.XXX.XXX

ความคิดเห็นที่ 4

car insurence 8) car insurance online 579850 online auto insurance 8-OOO auto insurance rates azklve car insureance >:))

แสดงความคิดเห็นโดย : enfTWryjZKRMyKLhie เมื่อวันที่ : 12 เมษายน 2556 : 05.09 น. IP Address : 61.122.XXX.XXX

ความคิดเห็นที่ 5

cheap car insurance :]] best car insurance rates plt viagra >:-( cheap california auto insurance 836 car insurance quotes wzggl cheap auto insurance rqc

แสดงความคิดเห็นโดย : hlmbymOagfo เมื่อวันที่ : 12 เมษายน 2556 : 05.09 น. IP Address : 183.91.XXX.XXX

ความคิดเห็นที่ 6

online auto insurance quotes pgeq prednisone :-OO new york car insurance kahedd buy cialis online 8-O car insurence vrl

แสดงความคิดเห็นโดย : ovdaJaQuU เมื่อวันที่ : 12 เมษายน 2556 : 05.09 น. IP Address : 216.144.XXX.XXX

ความคิดเห็นที่ 7

Cialis %-DDD cheap car insurance 8-OO car insureance 739 online college gjt insurance auto ocv viagra 8[ state auto insurance =((

แสดงความคิดเห็นโดย : pzFeLhewwfA เมื่อวันที่ : 9 พฤษภาคม 2556 : 21.35 น. IP Address : 202.171.XXX.XXX

ความคิดเห็นที่ 8

Bridgeport auto insurance quotes %-P purchase cialis 847 cyalis levitra sales viagra %-OOO cheap car insurance PA 8DDD online car insurance =-OOO

แสดงความคิดเห็นโดย : tZxHYTMlVDjDzkkc เมื่อวันที่ : 9 มิถุนายน 2556 : 08.54 น. IP Address : 91.193.XXX.XXX

ความคิดเห็นที่ 9

prednisone zbl viagra 757 free auto insurance quotes in texas 7618 internet pharmacy propecia soma zoloft 34231 cheap california auto insurance 189802 levitra =-]

แสดงความคิดเห็นโดย : yYRyFYFT เมื่อวันที่ : 9 มิถุนายน 2556 : 08.54 น. IP Address : 221.181.XXX.XXX

ความคิดเห็นที่ 10

buy viagra djby standard life insurance dtf sildenafil 004 cialis 545898 levitra shemale yasmin lee >:-P viagra 305146 a list of discount car insurance places in west virginia idtqyk

แสดงความคิดเห็นโดย : MjnjaGyHabuEtSwdWBj เมื่อวันที่ : 9 มิถุนายน 2556 : 08.54 น. IP Address : 168.63.XXX.XXX

กำลังแสดงผลหน้าที่ 1 / 9 1 2 3 4 5

แสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ตอบ
รายละเอียด
แนบไฟล์รูปภาพ
กรอกรหัสที่เห็น