พระครูสันติยานุสาสน์ (ครูบาอิ่นคำ อินทนันโท)
 
 


ประวัติครูบาอิ่นคำ อินทนันโท

ครูบาอิ่นคำ อินทนันโท
วัดข้าแท่นหลวง
ตำบลสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
มีนามเดิมว่า อิ่นคำ ศิริวุฑฒ์
ท่านถือกำเนิด ที่หมู่ที่ ๓ ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชึยงใหม่
ูเกิดเมื่อ วันอาทิตย์ ที่ ๒ มกราคม ๒๔๕๒ บิดาชื่อ นายสุภา มารดาชื่อ นางศรีนวล ศิริวุฑฒ์
อายุได้ ๑๔ ปี จึงได้่บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดข้าวแท่นหลวง
เมื่ออายุได้ ๒๑ ปี วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๔๗๓ ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษู ณ วัดข้าวแท่นหลวง โดยมี พระอธิการอภิไชย ทีปภาโร วัดเมืองวะ อำเภอสันทราย เป็นพระอุปัชฌาย์
หลวงปู่เป็นพระมหาเถระ ผู้เป็นรัตตัญญู มีอัธยาศัยน้ำใจไมตรี และจริยาวัตรงดงาม ปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน อย่างสม่ำเสมอ และสันโดษ โดยตลอดชีวิตของท่าน ศิริอายุของท่าน ได้ ๙๔ ปี ๗๕ พรรษา
 
   
 
   
 
   
 
   
   
 

 


อัฐิธาตุครูบาอิ่นคำ อินฺทนนฺโท กำลังแปรสภาพเป็นพระธาตุ

 
 
อัฐิธาตุครูบาอิ่นคำ อินฺทนนฺโท
อัฐิธาตุครูบาอิ่นคำ อินฺทนนฺโท
 
 
 
     
 
     
     
     
     
     
 
 
 
วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทร. ๐๕๓-๒๒๑๗๙๒  ๐๘-๗๑๙๓-๓๑๖๙  ๐๘-๖๑๘๗-๓๙๔๒ และ ๐๘-๑๖๐๒-๗๕๐๐