ครูบาคำหล้า เตชปญฺโญ
 
 

 

 


ประวัติครูบาคำหล้า เตชปญฺโญ

ครูบาคำหล้า เตชปญฺโญ
วัดป่าลาน อำเภอสันทราย จัุงหวัดเชียงใหม่

ท่านเป็นพระมหาเถระแห่งล้านนาไทย ผู้สืบทอดปฏิปทา แห่งครูบาเจ้าศรีวิชัย ท่านมีอายุยืน มีุคุณวิเศษ คือ ความคงกระพัน ฟันแทงไม่เข้า "ข่าม"

 
   
 
   
 
   
 
   
   
 

 


อัฐิธาตุของครูบาคำหล้า กำลังรวมตัวกันเป็นก้อน

 
 

อัฐิธาตุของครูบาคำหล้า ตกผลึกโปร่งแสง

 
 
 
 
 
 
อัฐิธาตุครูบาคำหล้า
 
 
 
 
 
วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทร. ๐๕๓-๒๒๑๗๙๒  ๐๘-๗๑๙๓-๓๑๖๙  ๐๘-๖๑๘๗-๓๙๔๒ และ ๐๘-๑๖๐๒-๗๕๐๐