หลวงปู่บัวพา ปญฺญาภาโส
 
 


ประวัติหลวงปู่บัวพา ปญฺญาภาโส
พระครูปัญญาวิสุทธิ์ (หลวงปู่บัวพา ปญฺญาภาโส)
วัดป่าพระสถิตย์ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
หลวงปู่บัวพา เป็นพระเถรผู้มีอุปนิสัยพูดน้อย มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
ได้บำเพ็ญสมณธรรม ปฏิบัติศาสนกิจ อบรมสั่งสอนสานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ให้ยึด
มั่นในพระรัตนตรัย และสำเหนียกในไตรสิกขา อันเป็นแนวทางแห่งอริยมรรค

 
   
 
   
 
   
 
   
   
 

 


พระธาตุหลวงปู่บัวพา ปัญญาภาโส แปรสภาพจากอัฐิ
 
     
     
  
 
 
วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทร. ๐๕๓-๒๒๑๗๙๒  ๐๘-๗๑๙๓-๓๑๖๙  ๐๘-๖๑๘๗-๓๙๔๒ และ ๐๘-๑๖๐๒-๗๕๐๐