พระครูเขมปัญญาภรณ์ (หลวงพ่อจันดี เขมปญฺโญ)
 
 


ประวัติพระครูเขมปัญญาภรณ์ (หลวงพ่อจันดี เขมปญฺโญ)
หลวงพ่อจันดี เขมปญฺโญ
วัดศรีสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ท่านเป็นพระนักปฏิบัติธรรมกรรมฐาน และเป็นพระนักพัฒนาควบคู่กันไปด้วย ท่านเป็นสหธรรมิกของหลวงพ่อเปลี่ยน ปญฺญาปทีโปและหลวงพ่อไพบูลย์ สุมงฺคโล เมื่อครั้งออกเที่ยวธุดงค์ท่านได้จาริกไปปฏิบัติธรรมกับ ครูบาอาจารย์ หลายท่าน เช่น หลวงปู่ขาว อนาลโย หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ หลวงปู่สาม อกิญจโน เป็นต้น ท่านได้ฝากผลงานชิ้นสุดท้ายไว้นั่นคืออุโบสถวัดศรีสะอาด 
   
 
   
 
   
 
   
   
 

 


พระธาตุหลวงพ่อจันดี เขมปญฺโญ
 
 
พระธาตุหลวงพ่อจันดี เขมปญฺฺโญ พบในอังคารของท่าน
 
 
 
เกศาหลวงพ่อจันดี เขมปญฺโญ ได้รับจากพระมหาไพ ผลปุิญฺโญ


 
 
อัฐิธาตุหลวงพ่อจันดี เขมปญฺโญ ได้รับจากพระมหาสมร อาวุธปฺญฺโญ 
 
 
วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทร. ๐๕๓-๒๒๑๗๙๒  ๐๘-๗๑๙๓-๓๑๖๙  ๐๘-๖๑๘๗-๓๙๔๒ และ ๐๘-๑๖๐๒-๗๕๐๐