.: เจ้าอาวาสวัดสันติธรรม :.
พ.ศ. ๒๔๙๒ - ๒๕๑๐
พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๔๗
พ.ศ. ๒๕๔๗ - ปัจจุบัน
     
     
 
วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทร. ๐๕๓-๒๒๑๗๙๒  ๐๘-๗๑๙๓-๓๑๖๙  ๐๘-๖๑๘๗-๓๙๔๒ และ ๐๘-๑๖๐๒-๗๕๐๐