ครูบาอิ่นแก้ว อนิญชโน
 
 

 

 


ประวัติครูบาอิ่นแก้ว อนิญชโนหลวงปู่ครูบาอิ่นแก้ว อนิญฺชโน 
วัดวาลุการาม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

หลวงปู่เป็นพระเถระสำคัญรูปหนึ่งของอำเภอดอยสะเก็ด  เพราะหลวงปู่ครูบา ได้เข้ามาสู่ร่มผ้ากาสาวพัสตร์ตั้งแต่เยาว์วัย ได้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยมาด้วยดี ตั้งแต่ต้นจนอวสาน โดยไม่มีเรื่องด่างพร้อยใด ๆ  ทั้งสิ้น  ประกอบด้วยสีลาจารวัตร อันเรียบร้อยงดงามมีศรัทธาตั้งมั่น ในพระพุทธศาสนา อย่างแน่วแน่ มีอุปนิสัยสุขุม เยือกเย็นนำมาซึ่งเลื่อมใสของผู้พบเห็น จนเป็นที่เคารพนับถือและบูชาของ คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วไปสมกับที่หลวงปู่ได้รับชื่อกล่าวขานว่า ครูบา เพราะหลวงปู่ครูบา เป็นผู้เปี่ยมล้นด้วยความเมตตาธรรมและคุณธรรม

หลวงปู่ครูบาเป็นพระที่ถือพระธรรมวินัยเป็นชีวิตจิตใจ ได้อุทิศชีวิตถวายต่อ สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้ามาตั้งแต่เริ่มเป็นสามเณรจนถึงเป็นพระและจนถึง อวสานชีวิตโดยไม่คิดกลับใจ

หลวงปู่ครูบาเป็นพระที่เคร่งครัดในระเบียบวินัย และสามารถปกครองผู้อยู่ใน การปกครองให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ


หลวงปู่ครูบาเป็นเจ้าอาวาสและนักปกครองที่มีความสามารถ มีเมตตาธรรม ราบรื่นดีเป็นที่ยอมรับและเคารพของคณะสงฆ์ ประชาชนด้วยดีตลอดมา หลวงปู่ครูบาจึงสามารถยืนอยู่ในกลางจิตใจและคณะสงฆ์  ประชาชนได้ดี เพราะอำนาจเมตตาธรรมที่สูงส่ง

 
   
 
   
 
   
 
   
   
 

 


พระธาตุครูบาอิ่นแก้ว อนิญชโน แปรสภาพจากเถ้าอังคาร

 
 


พระธาตุครูบาอิ่นแก้ว อนิญชโน แปรสภาพจากเถ้าอังคาร

 
     
     
   
 
 
 
วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทร. ๐๕๓-๒๒๑๗๙๒  ๐๘-๗๑๙๓-๓๑๖๙  ๐๘-๖๑๘๗-๓๙๔๒ และ ๐๘-๑๖๐๒-๗๕๐๐