ครูบาคำแสน อินฺทจกฺโก
 
 


ประวัติครูบาคำแสน อินฺทจกฺโก
พระครูสุคันธศีล (ครูบาคำแสน อินฺทจกฺโก)
วัดบุพผาราม (สวนดอก) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ท่านหลวงปู่ครูบาู่คำแสน หรืออีกนามหนึ่งคือ "ีครูบาคำแสนใหญ่" ท่านเป็นพระนักปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ได้เที่ยวธุดงค์เผยแพร่ ธรรม ตามป่าเขา เป็นเวลานานและต่อมา ท่านได้เป็นเจ้าอาวาสวัดสวนดอก ซึ่งเป็นวัดหลวงของจังหวัด เชียงใหม่ ท่านได้ทำนุบำรุง และอนุรักษ์วัดสวนดอกเป็นเวลา ๓๐ ปี ท่านเป็นปูชนียบุคคลที่ควรยกย่อง ท่านได้อุทิศชีวิตบำรุงพระพุทธศาสนา มั่นคงดำรงตนในพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด ประพฤติธรรมสมถะ มีดวงจิตหลุดพ้นจนได้รับสมญานามว่า "รอยยิ้มแห่งพระอรหันต์"
 
   
 
   
 
   
 
   
   
 

 


อัฐิธาตุครูบาคำแสน อินฺทจกฺโก

 
 
ภาพพระธาตุครูบาคำแสน
 
 
 
     
   
     
     
     
     
     
 
 
 
วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทร. ๐๕๓-๒๒๑๗๙๒  ๐๘-๗๑๙๓-๓๑๖๙  ๐๘-๖๑๘๗-๓๙๔๒ และ ๐๘-๑๖๐๒-๗๕๐๐