หลวงปู่่จันทร์โสม กิตฺติกาโร
 
 


ประวัติหลวงปู่จันทร์โสม กิตฺติกาโร

 

หลวงปู่จันทร์โสม กิตฺติกาโร
วัดป่านาสีดา อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ท่านเป็นพระอริยสงฆ์ผู้สืบทอดแนวทางปฏิบัติตาม
หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต และหลวงปู่เทสก์ เทสฺรํสี
ท่าน เป็นหลานของหลวงปู่เทสก์ เทสฺรํสี
ท่านได้สืบทอดแนวทางการปฏิบัติและการสั่งสอน
อบรมประชาชนตามแนวทางแห่งพระบูรพาจารย์ทั้งสอง
ตลอดชีวิตของท่าน
 
   
 
   
 
   
 
   
   
 

 


อัฐิธาตุของหลวงปู่จันทร์โสม กิตฺติกาโร กำลังแปรสภาพเป้นพระธาตุ เห็นได้อย่างชัดเจน

 
 
อัฐิธาตุหลวงปู่จันทร์โสม กิตฺติกาโร
 
 
 
     
   
   
   
   
     
     
 
 
 
วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทร. ๐๕๓-๒๒๑๗๙๒  ๐๘-๗๑๙๓-๓๑๖๙  ๐๘-๖๑๘๗-๓๙๔๒ และ ๐๘-๑๖๐๒-๗๕๐๐