พระอริยเวที (หลวงปู่มหาเขียน ฐิตสีโล)
 
 

 

 


ประวัติหลวงปู่มหาเขียน ฐิตสีโล

พระอริยเวที (หลวงปู่มหาเขียน ฐิตสีโล)
วัดรังสีปาลิวัน
ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

“พระอริยเวที” หรือ “หลวงปู่มหาเขียน ฐิตสีโล”
เป็นพระเถราจารย์ผู้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด เป็นที่น่าเคารพสักการบูชาของบรรดาศิษยานุศิษย์ฯ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า
รวมทั้ง เป็นเพื่อนสหธรรมิกกับสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) และพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน) ตั้งแต่ครั้งสมัยที่ท่านทั้งสามยังมี อายุพรรษาไม่มากนัก ท่านเป็นพระมหาเถระผู้ทรงคุณ ทั้งพระปริยัติธรรม เปรียญธรรม ๙ ประโยค ทั้งปฏิบัติธรรม คือท่านสละลาภยศ ทั้งหมดออกปฏิบัติธรรมในสำนักของ หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต และที่สุดท่านได้ทรงพระปฏิเวธธรรม คือความหลุดพ้น
 
   
 
   
 
   
 
   
   
 

 


พระธาตุหลวงปู่เขียน แปรสภาพจากเถ้าอังคาร

 
 


อัฐิธาตุหลวงปุ่เขียน ฐิตสีโล

 
     
     
   
 
 
 
วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทร. ๐๕๓-๒๒๑๗๙๒  ๐๘-๗๑๙๓-๓๑๖๙  ๐๘-๖๑๘๗-๓๙๔๒ และ ๐๘-๑๖๐๒-๗๕๐๐