หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม
 
 


ประวัติหลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม
หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม
วัดอรัญญวิเวก อำเภอศรีสงคราม จังหวัดสกลนคร
านเป็นพระมหาเถระฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต เิดิมนั้นท่านบวชในฝ่ายมหานิกาย เป็นสหธรรมิกของหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ได้เที่ยวธุดงค์ ไปด้วยกันเป็นเวลานาน หลวงปู่เป็นผู้มีอุปนิสัยพูดจาแบบตรงไปตรงมา มีปฏิภาณไหวพริบเป็นยอด ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีฤทธิ์อภิญญามากรูปหนึ่ง เป็นผู้เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เมื่อครั้งที่ท่านยังไม่ชราภาพท่านชอบเที่ยวธุดงค์อยู่ทางภาคเหนือ ภายหลังญาติโยมทาง นครพนมจึงมานิมนต์ท่านกลับไปจำพรรษาที่บ้านเกิด และท่านก็ได้มรณภาพที่บ้านเกิดของท่านเองในอิริยาบถนั่ง เทศนาบนธรรมาสน์ 
   
 
   
 
   
 
   
   
 

 


พระธาตุและอัฐิธาตุหลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม
 
 
พระธาตุหลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม แปรสภาพจากอังคาร
 
 
 
อัฐิธาตุหลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม กำลังแปรสภาพ ของวัดศรีสะอาด สกลนคร


 
 
พระธาตุหลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม ของวัดศรีสะอาด สกลนคร
พระธาตุหลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม แปลสภาพจากน้ำสรงอัฐิ ปัจจุบันมีผู้มาขอนำไปประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
 
วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทร. ๐๕๓-๒๒๑๗๙๒  ๐๘-๗๑๙๓-๓๑๖๙  ๐๘-๖๑๘๗-๓๙๔๒ และ ๐๘-๑๖๐๒-๗๕๐๐